MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARTIK ZORUNLU!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde bazı işlerde çalıştırılacak kişilerin mesleki eğitim alması zorunluluğu bulunuyor. Belirli mesleklerde çalıştırılacakların mesleki yeterlilik belgesi olmadan işe alınmaması, çalışanlar var ise önümüzdeki süreçte belgelendirilmediği takdirde iş akdine son verilmesi yönünde açık hüküm bulunmaktadır.

 

23 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan Torba Kanunla birlikte mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunlu mesleklerde, ilgili tebliğ yayımlandıktan sonra bir yıl içerisinde yeterlilik belgesi alınması zorunlu hale getirildi.

Konuyla ilgili tebliğ de 25 Mayıs 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Tebliğ uyarınca 25 Mayıs 2016 tarihine kadar tebliğde listelenmiş mesleklerde çalıştırılacak kişilerin yeterlilik belgesi olması zorunlu hale getirildi. Aksi takdirde mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalıştırılan her bir işçi için işverene 500 TL idari para cezası uygulanacak. Tebliğde 40 mesleğe ilişkin mesleki yeterlilikler tanımlanmış oldu. Tebliğde listeli işlere http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150525-4-1.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.

Mesleki eğitim belgelerini çalışanlarımıza nerelerden aldırabileceğiz?

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28706 

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi MADDE 6 – 

(1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

  1. a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
  2. b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,
  3. c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

  1. d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
  2. e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
  3. f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
  4. g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.

 

5544 sayılı MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU’ na eklenen madde değişikliği aşağıdaki gibidir

EK MADDE 1: Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz. – (Değişiklik: 4/4/2015-6645 sayılı torba kanun /74. md.)

 

4447 sayılı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’ na eklenen madde değişikliği aşağıdaki gibidir

 EK MADDE 3: Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1.1.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla belirlenecektir.  Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. , – (Değişiklik: 4/4/2015-6645 sayılı torba kanun /24. md.)

 

Sonuç olarak gerek bu güne kadar yayınlanmış gerekse bu günden sonra yayınlanacak işlerde mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar işe başlatılmayacak, devam edenlerin de belgeleri aldırılacaktır. 2016 yılı mayıs ayından itibaren mesleki belgesi olmayanlar bu işlerde çalıştırılamayacaktır. Bu nedenle en kısa zamanda eksiklikleri gidererek hem çalışanlarımızın eğitim ve bilgi eksikliklerini gidermiş hem de işletmemizde eğitime dayalı olası iş kazası risklerini azaltma yönünde büyük bir adım atmış oluruz.

Saygılarımla,

Osman ONUR – İş Güvenliği Uzmanı

Randevu İçin Arayınız       0258 241 00 55